Mực Nang

Mực nang nguyên con làm sạch

Mực nang sushi cuộn

Mực nang cắt sợi

Mực nang sushi cắt đôi, cắt ba

Mực nang sushi cào xéo

Mực nang sushi cào thẳng