Sản Phẩm

Kihuseavn.com

Sản Phẩm

Mực nang sushi cào thẳng

Mực nang sushi cào xéo

Mực nang sushi cắt đôi, cắt ba

Mực nang cắt sợi

Mực nang sushi cuộn

Mực nang nguyên con làm sạch

Cá Đục tẩm bột chiên

Cá đổng tẩm bột chiên

Cá đổng fillet

Mực ống cắt sợi

Mực ống sushi cắt đôi, cắt ba

Mực ống nguyên con làm sạch còn đầu

Mực ống cắt khoanh còn da

Mực ống cắt khoanh, da tẩm bột chiên

Mực ống cắt sợi

Bột cá