Mực Ống

Mực ống cắt sợi

Mực ống cắt khoanh, da tẩm bột chiên

Mực ống cắt khoanh còn da

Mực ống nguyên con làm sạch còn đầu

Mực ống sushi cắt đôi, cắt ba

Mực ống cắt sợi