Mạng Lưới

NHÀ MÁY BỘT CÁ BIỂN XANH

<p>Nh&agrave; m&aacute;y bột c&aacute; Biển Xanh&nbsp;được th&agrave;nh lập từ năm 2011 để sản xuất c&aacute;c sản phẩm bột c&aacute;. Nh&agrave; m&aacute;y n&agrave;y chủ yếu sản xuất bột c&aacute; cao cấp v&agrave; c&oacute; c&ocirc;ng suất 1200 tấn/năm. Nh&agrave; m&aacute;y n&agrave;y cũng c&oacute; c&ugrave;ng thị trường với nh&agrave; m&aacute;y Kihufish.</p>

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN AOKI

<p>Dự &aacute;n Aoki (Việt Nam) bắt đầu sau cuộc gặp thượng đỉnh của l&atilde;nh đạo hai c&ocirc;ng ty, KIHUSEA VN v&agrave; Neptune S.A.S. v&agrave;o năm 2012. Cả hai b&ecirc;n đều c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường thủy sản Việt Nam v&agrave; Ph&aacute;p.</p>

NHÀ MÁY BỘT CÁ KIÊN HÙNG (KIHUFISH VN)

<p>Nh&agrave; m&aacute;y bột c&aacute; Ki&ecirc;n H&ugrave;ng được th&agrave;nh lập từ năm 2008 v&agrave; vẫn l&agrave; một trong những d&ograve;ng sản phẩm mạnh của tập đo&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i. Hiện tại c&ocirc;ng suất nh&agrave; m&aacute;y c&oacute; thể cung cấp thị trường mỗi th&aacute;ng 1.800 tấn. Thị trường quốc tế ch&iacute;nh của nh&agrave; m&aacute;y bột c&aacute; của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;: Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Bangladesh, Armenia v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y thức ăn gia s&uacute;c.</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

<p>Ki&ecirc;n H&ugrave;ng c&oacute; bề d&agrave;y lịch sử 17 năm từ một c&ocirc;ng ty sản xuất gia c&ocirc;ng cho đến khi trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng ty chế biến xuất khẩu từ năm 2000 v&agrave; cho đến nay. Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể mang c&aacute;c sản phẩm thủy sản cao cấp của ch&uacute;ng t&ocirc;i ra thế giới với sản lượng 1500 tấn/năm. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất hy vọng trở th&agrave;nh đối t&aacute;c ch&iacute;nh của bạn</p>